КОРЊАЧИН
МУЗЕЈ ЖЕНЕ

Један, линеарно-синхрони, приказује документе о првим школованим женама у Србији (једна могућа историја) у форми једанаест графички униформно обликованих информација-паноа са текстовима и ликовима одабраних жена.

Други ток су визуелни радови савремених уметника који промишљају и, овом приликом, фокусирају своју ликовну и визуелну праксу на проширено поље друштвених односа са акцентом на теоријска и практична искуства феминизма. Радови у различитим медијима – цртеж, слика, фотографија, дигитална графика, баве се односом према изабраним темама феминизма без унапред патерналистичких задатих оквира, тако да можемо да видимо индивидуалне, диспаратне, међусобно асиметричне визуелне дискурсе.

Свака од изложба је сегмент и гради, део по део, у континуитету МУЗЕЈ који развија спознају о форми једног специфичног односа: уметност/феминизам. Назив овог циклуса изложби је производ креативног чина у коме се конституише простор за недостајуће – за Музеј жене.


Марија Вауда